TOYOTA

โตโยต้า มุ่งส่งเสริมสังคมเป็นกลางทางคาร์บอน นำผู้ชนะการประกวด ทัศนศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศญี่ปุ่น

นายสุวิทย์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Environment director บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ น.ส.สุพินยา อุปลกะลิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำคณะครู เยาวชน และตัวแทนชุมชน ผู้ชนะจาก โครงการประกวด “นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” และ “ชุมชนลดเปลี่ยนโลก” ทัศนศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ดำเนินโครงการ “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังในการสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อน พร้อมหาแนวทางแก้ไข เปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยตลอดระยะเวลา 14 ปี ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 299 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238 แห่ง และชุมชน 162 แห่ง ทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 23,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เพื่อต่อยอดความสำเร็จของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขยายความร่วมมือกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ในการริเริ่มโครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” อันประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่

1.โครงการ “นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สวทช. มาถ่ายทอดสู่สถานศึกษา ผ่านโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สำหรับจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน

2.โครงการ “ชุมชนลดเปลี่ยนโลก” เพื่อลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ผู้ชนะในโครงการที่ร่วมทัศนศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศในโครงการ “นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” สายสามัญ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จากโครงการถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ

  • รางวัลชนะเลิศในสายอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จากโครงการเครื่องเก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโน
  • รางวัลชนะเลิศในโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก” ชุมชนบ้านแม่ป๋าม เทศบาล ต.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสนำเสนอผลงานแก่ตัวแทนของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังการบรรยาย เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามสถานที่สำคัญ ดังนี้

  • ทำความรู้จัดจุดเริ่มต้นของโตโยต้า ตลอดจนนวัตกรรมของโตโยต้า โดยเฉพาะวิวัฒนาการของรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ Toyota Commemorative Museum และ Toyota Kaikan Museum
  • สัมผัสการผสมผสานเทคโนโลยีระหว่าง คน รถ และบ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง เช่น ระบบขนส่งในเขตเมือง หรือ บ้านอัจฉริยะ ที่ Toyota Ecoful Town
  • ทำความเข้าใจวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาป่า การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ เช่น น้ำ และหิมะ ที่ Toyota Shirakawa-Go Eco Institute
  • เรียนรู้การนำพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ณ Yokohama City Wind Power Plant (Hama Wing) ตลอดจนเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์ ที่ Tokyo Hydrogen Museum
  • ดูงานการจัดการขยะอย่างครบวงจร เช่น ระบบบำบัดมลพิษที่ล้ำสมัย ที่ Togari Clean Center
  • เรียนรู้นวัตกรรมล้ำสมัย ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และอวกาศ ที่ TSUKUBA Expo JAXA รวมทั้ง TSUKUBA Aero Space และ Nagoya Science Museum

ในโอกาสนี้ยังได้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษา และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองต่อไป โตโยต้ายังมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอีกมากมายภายใต้โครงการ โตโยต้า เมืองสีเขียว เช่น “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา” “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” รวมถึงโครงการ “โตโยต้า 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ที่ได้เปิดตัวเมืองตัวอย่างแห่งแรก ที่ จ.ระยอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะขยายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับ การเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง (Multi-Pathway) เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Activities) อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย เสริมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ที่เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของโตโยต้า ซึ่งได้ประกาศในวาระครบรอบ 60 ปี การดำเนินงานในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *