TOYOTA

โตโยต้าจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ Toyota Technical Education Program หรือ T-TEP ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มดำเนินการในสาขาช่างเทคนิคใน พ.ศ. 2533 และได้ขยายเพิ่มไปยังสาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ในพ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาช่างยนต์และหลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ภายใต้วิทยาลัยในโครงการ ทั้งสิ้น 19 วิทยาลัย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ด้านผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นับเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่ถ่ายทอดความรู้ และสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะความรู้ด้านยานยนต์ เข้าสู่ภาคแรงงานได้แล้วกว่า 2,000 คน

โดยแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

อันดับ ประเภทช่างเทคนิค

1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
3 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

อันดับ ประเภทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์

1 วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
3 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

อันดับ ประเภทช่างซ่อมสีรถยนต์

1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *